Administratorem danych osobowych Klientów jest Media 50 Sp z o.o.. z siedzibą w Markach. NIP 5711704749, REGON 280585265, kRS  0000376242

Spólka Media 50  zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Kupujących.
Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w celach związanych z realizacją zamówień na Towary oraz procesem ich sprzedaży, jak również oraz w celach archiwizacyjnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia zamówienia i zakupu Towaru.
 
Dane osobowe Kupujących są przetwarzane również w celu marketingu własnych produktów i usług Administratora danych osobowych. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.
Kupujący ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 
Dane osobowe Kupujących są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.
W Sklepie wykorzystywane są pliki „cookies” w celu nawiązania i utrzymania sesji Klienta. Pliki „cookies” są usuwane po zakończeniu sesji.
 
W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług, prosimy o kontakt pod adresem alex.zyrardow@gmail.com
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies.